0
V košíku máte:

Košík je prázdný

 1. Obchodní společnost Jihočeské Jerky s.r.o.,
  se sídlem Mostky 4, Kaplice 382 41 IČ: 25186167, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8445, (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
 2. Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.
 3. Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 4. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
  • - Společnost Jihočeské Jerky s.r.o.,
  • - Poskytovatel softwaru
  • - Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento svůj souhlas odvolat.
  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
   

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.
Subjekt údajů Kategorie osobního údaje

Osobní údaj
Účel zpracování Právní základ (povinnost)

Důvod oprávněného zájmu

Další účely zpracování
Doba uchování

Příjemci

Předání do třetí země

Automatizované rozhodování (včetně profilování)
Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů se kterými se jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností
 • Jméno a příjmení
 • Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v  požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození
 • Zvukový nebo obrazový záznam
zákonná povinnost,

plnění smluvního vztahu,

důkazní prostředek,

prokázání způsobilosti souhlas
Doba uchování: 10 kalendářních roků  po roce provedení posledního záznamu. Zvukový nebo obrazový záznam, doba neurčitá nebo do odvolání souhlasu.

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění 

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v  požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození
 • Zvukový nebo obrazový záznam
zákonná povinnost, smlouva, oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti) souhlas Doba uchování: Smlouvy/objednávky atd. 10 kalendářních roků po provedení záznamu.

Zvukový nebo obrazový záznam, doba neurčitá nebo do odvolání souhlasu.

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Zákazník
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Mailová adresa
 • IP adresa
zákonná povinnost, smlouva, oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem) Doba uchování:

Smlouvy/objednávky atd. 10 kalendářních roků po provedení záznamu

Registrační informace: 3 měsíce po zrušení registrace

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti
Záznam z  kamerového systému
 • Obrazy osoby
důkazní prostředek ochrana bezpečnosti, zdraví a životů, ochrana majetku Doba uchování: 30 dnů Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, naši případní zpracovatelé osobních údajů, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Manželka/dítě zaměstnance
 • Příjmení a jméno manžela/ky, rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele
 • Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
zákonná povinnost

důkazní prostředek
Doba uchování: 10 kalendářních roků  následujících po roce, kdy byly údaje zaúčtovány

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Majitelé společnosti
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Identifikátor osobního dokladu
zákonná povinnost Doba uchování: 30 kalendářních roků  následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Statutární zástupci společnosti / osoby odpovědné dle živnostenského zákona
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Identifikátor osobního dokladu
zákonná povinnost Doba uchování: 30 kalendářních roků  následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladu

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Otisk razítka
 • Informace o oprávněné osobě k razítku (např. Jméno a příjmení,
 • Identifikační číslo (např. v  rámci Komory))
důkazní prostředek Ve vztahu ke konkrétnímu použití příjemci, případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník společnosti

 

Základní právní základ: Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., Zákon č. 480/2004 Sb., Zákon č. 93/2009 Sb., Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon 523/1992 Sb., Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon č. 253/2008 Sb., Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon 361/2000 Sb., (v platném znění).